Vanaf 17 mei a.s. gaan we terug van start met het organiseren van excursies in Het Verdronken Land van Saeftinghe! Uiteraard binnen de door de overheid gestelde kaders omtrent corona. Dit betekent dat het weer mogelijk is om in schoolverband excursies te boeken voor leerlingen tot en met 17 jaar. Maar ook een kinderexcursie voor kinderen tot en met 12 jaar. Helaas laat de huidige situatie en coronaregelgeving het momenteel nog niet toe personen ouder dan 17 jaar in groepsverband te ontvangen, maar zodra dit op basis van mogelijke versoepelingen wel mogelijk wordt, zullen we dit op deze website aankondigen.

Voor deelname aan de excursies voor scholen en groepen kinderen is een aantal specifieke voorwaarden van toepassing, die u hier kunt lezen. Uw aanvraag kunt u indienen via het aanvraagformulier of via een mail naar bcsaeftinghe@hetzeeuwselandschap.nl.

De afgelopen maanden is er door de provincie Zeeland, Het Zeeuwse Landschap en diverse partijen hard gewerkt om de komst van een kudde waterbuffels op het Schor van Baalhoek mogelijk te maken. Diverse oorzaken, zoals Covid-19 en omgevingsvergunningen hebben voor vertragingen gezorgd. Begin September is het Schor van Baalhoek opgeleverd en klaar om begraasd te worden door een kudde waterbuffels. Helaas blijkt dit niet haalbaar te zijn, omdat de dieren dan al weer te snel naar hun wintergebied in de Verrebroekseplassen bij de Haven van Antwerpen zouden worden verplaatst. Internationale verdragen bepalen dat dieren voor export naar het buitenland aan bepaalde eisen moeten voldoen.

Vanaf 13 juli gaan de werkzaamheden in het Schor van Baalhoek (onderdeel van het Verdronken Land van Saeftinghe) ter hoogte van Kruispolderhaven van start. Er zullen een raster, vangkraal, drinkwater- en stroomvoorziening worden aangelegd. De werkzaamheden worden gefinancierd door de Provincie Zeeland en maken onderdeel van de Natura2000 herstelmaatregelen. Ze vormen tevens onderdeel van een groter onderzoek naar schorverjonging dat door het NIOZ wordt uitgevoerd. De waterbuffels komen zodra de werkzaamheden gereed zijn, naar verwachting midden augustus.

Vanaf 1 juni is het Bezoekerscentrum weer geopend en vanaf 1 juli organiseren we weer begeleide wandelingen. Wel gelden er andere openingstijden en voorwaarden.

Het bezoekerscentrum is voorlopig alleen geopend op zaterdag en zondag en vanaf 1 juli van dinsdag t/m zondag.

Lees hier de spelregels voor een bezoek aan het bezoekerscentrum

Alle excursies met open inschrijving zijn geannuleerd. Mensen die zich al hadden aangemeld voor een excursie krijgen bericht; waar mogelijk wordt een nieuwe datum gekozen. Vanaf 1 juli organiseren we weer in beperkte mate wandelingen voor gesloten groepen over het plankierpad en het Ruige Laarzenpad onder begeleiding van een gids. Vanaf 1 september worden ook andere groepsexcursies - excursies op aanvraag, voor gesloten groepen - weer opgestart. Beide activiteiten in aangepaste vorm en onder specifieke, aangepaste restricties die aanvullend zijn op de reguliere voorwaarden voor deelname aan een excursie.

Lees hier de spelregels voor deelname aan een excursie

In navolging van de overheidsrichtlijnen om het corona-virus een halt toe te roepen, blijft het bezoekerscentrum tot nader order gesloten. Ook zijn alle excursies tot 1 september geannuleerd.

Mensen die zich hebben aangemeld voor een excursie krijgen bericht; waar mogelijk wordt een nieuwe datum gekozen voor de excursie. Houdt u deze site in de gaten voor nadere informatie over de excursies!

 

Over heel Zeeland is een neerwaartse trend te zien bij de populatie bruine kiekendieven. Uit het jaarlijkse kiekendievenonderzoek in Saeftinghe blijkt dat 2019 gezien kan worden als een redelijk gemiddeld jaar.

Het aantal territoria is weer lichtjes toegenomen en ook het aantal uitgevlogen jongen lag voor Saeftinghe redelijk goed. Of dit voldoende is voor een zichzelf in standhoudende populatie is niet duidelijk.

Inlaag Paal is een natuurgebiedje van slechts 3,4 hectare bij het gehucht Paal. Dankzij de herinrichting, waarvan de eerste fase is uitgevoerd en de tweede in voorbereiding is, zijn de natuurwaarden hiervan fors toegenomen en zullen naar verwachting nog verder verbeteren.

Op 27 juni vond de officiële onthulling plaats van de nieuwste aanwinst in de expositie van Bezoekerscentrum Saeftinghe: een maquette van zo’n 2 x 2 meter van de loods van de voormalige scheepswerf Moed en Trouw te Paal.

Phielbert Verras († 21-06-2019) - 4de generatie op de werf - heeft zo’n 12 jaar aan de exacte replica gewerkt. Hij werd daarbij ondersteund door de Vlaming Nick Moerman.

In 2018 werd het Verdronken Land van Saeftinghe in zijn geheel op broedvogels geïnventariseerd. Het ging om de 4e integrale telling sinds 1997,  de voorgaande vond plaats in 2012. De inventarisatiereeks laat grote veranderingen in de broedvogelstand zien, onder andere een sterke afname in kustbroedvogels.

OVER / LEVEN IN SAEFTINGHE, onder die titel wordt op zaterdag 29 september 2018 de Erfgoeddag in het Landschap gehouden.

Op deze dag laten Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Het Zeeuwse Landschap zien hoe natuur, landschap, geschiedenis en cultuurhistorie met elkaar samenhangen. En waar kun je dat beter doen dan in Saeftinghe?

Op 3 januari 2018 kwam door een combinatie van springtij en een zware storm op de Noordzee (10 Beaufort) Saeftinghe helemaal onder water te staan. Door het springtij werd een waterstand van 348 cm verwacht, maar door de storm kwam er 110 cm bij. Het betekende dat Saeftinghe helemaal onderwater verdween. Enkel de stal op De Noord bleef droog. Henk en Marlies Castelijns gingen kijken hoe vogels en andere dieren op het hoge water reageerden.

Lees hier hun verslag.

Onlangs werd Saeftinghe-kenner van het eerste uur, Jean Maebe, door de Vlaamse Overheid en Haven Antwerpen uitgeroepen tot Havenheld.

Voor ons reden een speciale excursie te organiseren. Tijdens die wandeltocht gaan we, hoe kan het ook anders, naar de Jean Maebe Geul, een geul in Saeftinghe die sinds 2009 naar hem is vernoemd. De vele geulen in Saeftinghe hebben de meest uiteenlopende namen. Slechts drie ervan zijn naar personen genoemd. Behalve de Jean Maebe Geul zijn dat de Van De Zande Geul, naar iemand die tijdens de oorlog gecrashte piloten verstopte in het Schor en de Jos Neve Geul, naar de eerste conservator van Saeftinghe.

 

In opdracht van Rijkswaterstaat karteert Bureau Waardenburg al jaren de vegetatie op schorren en kwelders van het Deltagebied en de Waddenzee. In de afgelopen maanden waren ze daarvoor in het Verdronken Land van Saeftinghe, daarbij geholpen door een zestal van onze gidsen.

Het was voor iedereen een zware, maar leuke en leerzame ervaring. Het was lopen tegen de grenzen van het getij op, om de Waardenburg-medewerkers zo veel mogelijk werktijd te bezorgen. En, de gidsen kwamen in delen van het gebied waar ze normaal, met groepen, niet zo snel komen.

Op de website van Bureau Waardenburg is te lezen hoe deze ervaren onderzoekers het veldwerk in dit ook voor hen bijzondere gebied hebben ervaren.

Jean Maebe (89) komt al vanaf 1946 in Saeftinghe en heeft er in de loop van de tijd een schat aan vogelgegevens verzameld. En nog steeds is hij actief en betrokken vogelaar, o.a. bij de maandelijkse tellingen.

Hij blijkt de oudste vrijwilliger van Vogelbescherming te zijn. Het interview dat Jeanet van Zoelen, medewerker van Vogelbescherming, heeft gehouden met hem én hun jongste vrijwilliger is te lezen op de website van Vogelbescherming.

(foto: Frits van Velzen)

Elk jaar houdt vrijwilliger Walter van Kerkhoven bij hoeveel bruine kiekendieven (een doelsoort voor Saeftinghe en de Westerschelde) er broeden in Saeftinghe. Dat vraagt urenlange observaties in het veld. Eerst worden de territoria met nestbouw in kaart gebracht en dan is het zaak bij te houden of het nest ook werkelijk succesvol is (uitvliegende jonge kiekendieven).

De kiekendieven zijn erg schuw en laten zich maar moeilijk zien. Deze jonge vossen daarentegen lijken al helemaal gewend te zijn aan Walter’s aanwezigheid. Hopelijk zijn de kiekendieven dit jaar net zo succesvol!

Sinds juli 2016 vindt, o.a. in Saeftinghe, een groot paling-onderzoek plaats door medewerkers en studenten van de Universiteit van Gent. Palingen worden voorzien van een zendertje, om zo hun migratie te kunnen volgen. De informatie die men hiermee verzamelt komt ten goede aan beheermaatregelen ten gunste van een betere palingstand.

In opdracht van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is er een animatiefilm gemaakt, waarin het belang van dit onderzoek én hoe men te werk gaat duidelijk worden gemaakt.

Bekijk hier de film.

Marc Zwartelé, een van de Saeftinghe-gidsen en lid van de Werkgroep Archeologie Hulst, heeft onlangs een artikel gepubliceerd over archeologische vondsten in Saeftinghe.

Behalve 'Jetje', het vrijwel intacte skelet dat tijdens een excursie werd ontdekt en dat te zien is in het bezoekerscentrum, zijn ook andere graven gevonden en nader onderzocht. Fascinerende vondsten, die je doen afvragen wie die mensen waren en wat ze te zoeken hadden in het Saeftinghe van zo lang geleden. Lees hier het volledige artikel.

In het kader van het Broedvogel Monitoring Programma van SOVON wordt in Het Verdronken Land van Saeftinghe door de vrijwilligers van de Steltkluut de broedvogelstand gevolgd.

Het rapport van 2016 in nu beschikbaar.

Door de hoge waterstanden in 2016, de slechte weersomstandigheden en wellicht ook predatie en de voortgaande ‘verrieting, waren de broedresultaten van de bodembroeders minimaal. De dalende tendens blijft zich voortzetten De rietvogels deden het daarentegen goed. Voor het eerst sedert jaren waren er weer meer zingende blauwborsten en voor de rietzanger was het een topjaar. Ook de gele kwikstaart en de veldleeuwerik deden het bijzonder goed. Een nieuwe soort voor de plots is de koekoek.

Elk jaar brengt Walter van Kerkhoven voorkomen, broedgedrag en broedresultaat van de Bruine Kiekendief in Saeftinghe in beeld. Hoewel het aantal broedparen - na de terugval in 2014 - gelukkig weer lijkt toe te nemen (van 14 in 2015 naar 18 in 2016) was het broedsucces gering. Slechts bij 3 nesten werden uitgevlogen jongen waargenomen. De oorzaak kan deels worden gezocht in het slechte weer: in de periode dat de meeste jongen geboren worden, was er vanwege de kou (mei) en regen (juni) weinig voedsel; een reden voor Bruine Kiekendieven hun nest te verlaten.

De Bruine Kiekendief is een doelsoort voor Saeftinghe en de Westerschelde. Hopelijk zet de stijging van het aantal broedparen door en blijven ongunstige weersomstandigheden als in 2016 achterwege.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek.

In Het Verdronken Land van Saeftinghe verblijven in de winter opvallend grote aantallen oeverpiepers, tot naar schatting zelfs meer dan 6000 individuen. Deze foerageren in de geultjes die door het schor meanderen. Algemeen wordt aangenomen dat oeverpiepers met name op kleine slakjes foerageren, zoals Gray's kustslakjes (Assiminea grayana).

Om hierover eens gefundeerder uitspraak te kunnen doen zijn er uitwerpselen van oeverpiepers verzameld en onder een binoculair bekeken op herkenbare prooirestanten. Ook is de bodem van het foerageergebied bemonsterd op het voorkomen van bodemdieren.