Inlaag Paal is een natuurgebiedje van slechts 3,4 hectare bij het gehucht Paal. Dankzij de herinrichting, waarvan de eerste fase is uitgevoerd en de tweede in voorbereiding is, zijn de natuurwaarden hiervan fors toegenomen en zullen naar verwachting nog verder verbeteren.

Veertig jaar geleden was het nog onderdeel van het schor van Saeftinghe, tot hier in 1978 de dijk op Deltahoogte werd gebracht. Door een rechtlijniger dijktracé kwam wat schor binnendijks te liggen. In 1994 kwam dat in beheer bij Het Zeeuwse Landschap. Het oude geulenpatroon was er nog steeds zichtbaar, maar de natuurwaarde was echter zeer beperkt. Daarom maakten we een inrichtingsplan met als belangrijkste maatregelen: de voormalige geulen beter zichtbaar maken, een plasdras-zone realiseren en de waterstanden verhogen. Eind 2017 zijn de maatregelen dankzij cofinanciering door het Interregproject Grenspark Groot Saeftinghe uitgevoerd. Met resultaat: het oppervlak water nam in de herfst en winter sterk toe en dat trok de beoogde vogels aan! Diverse steltlopers, eenden- en ganzensoorten laten zich sindsdien in grotere aantallen zien. Ze komen tijdens hoogwater om hier te drinken, zich te wassen en wat te rusten of nog te foerageren, om bij eb weer naar de buitendijkse gebieden in de Westerschelde te gaan. Bijzonder dat zo’n 'snippertje' meerwaarde heeft voor de grootschalige buitendijkse natuur. Momenteel bereiden we een tweede fase van de inrichting voor, voor nog meer ondiepe plassen. Daarmee zullen de aantallen vogels verder toenemen en worden ze bovendien zichtbaarder voor de bezoekers van het Grenspark. Een gift van 15.000 euro door een zeer gulle donateur maakt de tweede fase mogelijk. We zijn daar heel dankbaar voor!