Saeftinghe is bij natuurliefhebbers vooral bekend vanwege haar rijkdom aan vogels. Zo broeden er duizenden kustvogels, waaronder tureluurs, zilver- en kokmeeuwen, visdiefjes, en scholeksters. De rietvelden zijn belangrijke broedgebieden voor Rode Lijstsoorten als baardmannetje, blauwborst, rietzanger en bruine kiekendief. Saeftinghe is daarnaast voor veel doortrekkende en overwinterende vogels van belang als pleisterplaats. Naast de vogelfauna heeft het gebied ook veel waarde voor diverse andere soortgroepen, deze komen hier kort aan bod. Het gebied maakt deel uit van het Natura 2000 gebied Westerschelde en Saeftinghe.

Meer weten?