Flora

De plantengroei op het schor weerspiegelt de invloed van het brakke vloedwater. Echt lepelblad is één van de bijzonderheden van Saeftinghe. Deze soort is kenmerkend voor brakke schorren en komt hier veel voor. Soorten als zeeaster, heen, melkkruid, schorrenzoutgras, gewoon kweldergras en zilte rus groeien wijd verbreid in Saeftinghe. Minder algemeen zijn selderij, fijn goudscherm, langbaardgras en fraai duizendguldenkruid. In het oosten, waar de invloed van zoet water groter is, hebben zich grote rietvelden ontwikkeld. Nergens in Zeeland treft men zo’n uitgestrekte oppervlakte riet aan. Hoewel de rietvelden botanisch wat minder interessant zijn, hebben ze zeer veel waarde voor vogels. De verwachting is dat de rietvelden geleidelijk verder zullen verzoeten en verruigen. De vestiging van gewone vlier en haagwinde zijn daarvan de eerste voorboden. Het relatief hoog gelegen, door runderen begraasde deel van het natuurgebied, bevat de rijkste flora.

Echt lepelblad

Echt Lepelblad

Insecten

Saeftinghe herbergt een grote populatie van enkele duizenden tot tienduizenden schorzijdebijen. Deze solitaire bij graaft een nest in zandige ondergrond en leeft van zeeasters, waardoor het voor hen geschikte leefgebied beperkt is tot zandige schorren. De schorviltbij is een zeer zeldzame broedparasiet van de schorzijdebij en komt ook voor in Saeftinghe. Een eveneens internationaal zeldzame soort die in het gebied voorkomt is de graafwesp Mimumesa sibiricina. In West-Europa leven slechts enkele geïsoleerde populaties, waarvan die in het Zeeuwse deltagebied zover bekend de grootste is.

De vliegenfauna heeft een karakteristieke samenstelling met typerende soorten als de gele pendelzweefvlieg en de aan kust gebonden kustvlekoog. Daarnaast herbergt het gebied een grote populatie van de zeldzame zweefvlieg Platycheirus immarginatus. Van de familie dazen herbergt Saeftinghe populaties van twee niet algemene soorten, namelijk de zilte regendaas en de zilte knobbeldaas. Van beide soorten leven de larven in brakke schorren. Op de dijken en dammen in en langs Saeftinghe worden vaak grote aantallen trekkende en zwervende dagvlinders gezien. Zo waren er in de zomer van 2013 honderden oranje luzernevlinders aanwezig. Vlinders steken niet graag open wateren over en volgen daarom de grens van water en land. Vermeldenswaardige standvlinders zijn hooibeestje, argusvlinder en bruin blauwtje.

Foto bovenaan de pagina: Schorviltbij.

 

Flora op waarneming.nl