De Platen van Valkenisse, die ten noorden van Saeftinghe liggen, zijn de belangrijkste rustplaats voor gewone zeehonden in het oostelijk deel van de Westerschelde. Met hoogwater foerageren deze zeehonden regelmatig in de geulen van Saeftinghe. Een enkele keer worden ze zelfs rustend in dit gebied waargenomen. Andere zoogdieren die in Saeftinghe voorkomen zijn o.a. de bruine rat, muskusrat, konijn, haas en vos. In 2012 werd het aantal adulte vossen (ten tijde van het broedseizoen) tussen de 15-30 geschat. De vos blijkt een groot effect op de aantallen van sommige broedvogels te hebben. Met name kolonievogels, zoals ganzen en eenden, zijn kwetsbaar voor predatie. Deze predatiegevoelige soorten hebben zich enigszins aangepast door aan de noordrand van het gebied te gaan broeden waar relatief weinig vossen voorkomen. Met regelmaat verdrinken tijdens springtij zowel jonge vossen in hun holen (in het schor) als door het hoge water verraste volwassen vossen. Dit heeft echter weinig invloed op de vossenstand, aangezien deze territoria snel worden overgenomen door nieuwe vossen uit de polders of nakomelingen van vossen die hun holen veilig in de hoogste delen van Saeftinghe hebben. Er is hier zoveel voedsel aanwezig dat de schorrevossen het gevaar voor hoogwater voor lief nemen. 

Vos, toppredator van Saeftinghe

Toppredator van Saeftinghe

 

Zoogdieren op waarneming.nl